STP - Báo cáo tài chính năm 2023 và bản giải trình số liệu BCTC năm 2023

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm 2023  và bản giải trình số liệu BCTC năm 2023.

Chi tiết tải về dưới đây.

Báo cáo tài chính năm 2023

Bản giải trình số liệu BCTC năm 2023

Chia sẻ: