STP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2024 VÀ BẢN GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU BCTC QUÝ 1 NĂM 2024

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 và Bản giải trình số liệu BCTC quý 1 năm 2024.

Chi tiết tải về dưới đây.

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024

Bản giải trình số liệu BCTC quý 1 năm 2024

Chia sẻ: