STP - Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 và Bản giải trình số liệu BCTC quý 4 năm 2023

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 và Bản giải trình số liệu BCTC quý 4 năm 2023.

Chi tiết tải về dưới đây.

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023

Bản giải trình số liệu BCTC quý 4 năm 2023

Chia sẻ: