STP - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chôt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023.

STP - Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chôt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023.

Chi tiết tải về dưới đây.

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chôt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023

Chia sẻ: