STP - Thông báo mời họp và Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thông báo mời họp và Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chi tiết tải về dưới đây.

Thông báo mời họp và Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chia sẻ: