STP - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023.

STP - Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023.

Chi tiết tải về dưới đây.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023.

Chia sẻ: