STP - Thông báo số 864 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

STP - Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thông báo số 864 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Chi tiết tải về dưới đây.

Thông báo số 864 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Chia sẻ: