STP - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chôt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023.

Dành cho cổ đông
26 February 2024
STP - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chôt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023.
Xem chi tiết

STP - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Dành cho cổ đông
30 January 2024
STP - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
Xem chi tiết

STP - Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 và Bản giải trình số liệu BCTC quý 4 năm 2023

Dành cho cổ đông
20 January 2024
STP - Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 và Bản giải trình số liệu BCTC quý 4 năm 2023
Xem chi tiết

STP - Nghị quyết HĐQT về việc Thực hiện các giao dịch hợp đồng với doanh nghiệp và người có liên quan

Dành cho cổ đông
20 January 2024
STP - Nghị quyết HĐQT về việc Thực hiện các giao dịch hợp đồng với doanh nghiệp và người có liên quan
Xem chi tiết

STP - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 và bản giải trình số liệu BCTC quý 3 năm 2023

Dành cho cổ đông
20 October 2023
STP - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 và bản giải trình số liệu BCTC quý 3 năm 2023
Xem chi tiết

STP - Quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu STP ra khỏi diện bị cảnh báo

Dành cho cổ đông
21 August 2023
STP - Quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu STP ra khỏi diện bị cảnh báo
Xem chi tiết

STP - Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Giải trình số liệu BCTC bán niên năm 2023

Dành cho cổ đông
24 August 2023
STP - Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Giải trình số liệu BCTC bán niên năm 2023
Xem chi tiết

STP - Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2023

Dành cho cổ đông
24 August 2023
STP - Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2023
Xem chi tiết

STP - Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 và Giải trình số liệu BCTC quý 2 năm 2023

Dành cho cổ đông
24 August 2023
STP - Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 và Giải trình số liệu BCTC quý 2 năm 2023
Xem chi tiết

STP - Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Dành cho cổ đông
24 August 2023
STP - Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
Xem chi tiết

STP - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023; Giải trình số liệu BCTC quý 1/2023 và Biện pháp khắc phục chứng khoán bị cảnh báo

Dành cho cổ đông
24 August 2023
STP - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023; Giải trình số liệu BCTC quý 1/2023 và Biện pháp khắc phục chứng khoán bị cảnh báo
Xem chi tiết

STP - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Giải trình số liệu BCTC năm 2022 đã kiểm toán

Dành cho cổ đông
24 August 2023
STP - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Giải trình số liệu BCTC năm 2022 đã kiểm toán
Xem chi tiết