STP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2024 VÀ BẢN GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU BCTC QUÝ 2 NĂM 2024

Dành cho cổ đông
19 July 2024
STP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2024 VÀ BẢN GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU BCTC QUÝ 2 NĂM 2024
Xem chi tiết

STP - Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ, ban hành quy chế kiểm toán nội bộ Công ty

Dành cho cổ đông
06 June 2024
STP - Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ, ban hành quy chế kiểm toán nội bộ Công ty
Xem chi tiết

STP - CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Dành cho cổ đông
30 May 2024
STP - CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024
Xem chi tiết

STP - Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Dành cho cổ đông
24 April 2024
STP - Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Xem chi tiết

STP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2024 VÀ BẢN GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU BCTC QUÝ 1 NĂM 2024

Dành cho cổ đông
19 April 2024
STP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2024 VÀ BẢN GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU BCTC QUÝ 1 NĂM 2024
Xem chi tiết

STP - Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Dành cho cổ đông
17 April 2024
STP - Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Xem chi tiết

STP - Báo cáo thường niên năm 2023

Dành cho cổ đông
17 April 2024
STP - Báo cáo thường niên năm 2023
Xem chi tiết

STP - Thông báo mời họp và Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Dành cho cổ đông
01 April 2024
STP - Thông báo mời họp và Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Xem chi tiết

STP - Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Dành cho cổ đông
29 March 2024
STP - Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Xem chi tiết

STP - Báo cáo tài chính năm 2023 và bản giải trình số liệu BCTC năm 2023

Dành cho cổ đông
21 March 2024
STP - Báo cáo tài chính năm 2023 và bản giải trình số liệu BCTC năm 2023
Xem chi tiết

STP - Thông báo số 864 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Dành cho cổ đông
04 March 2024
STP - Thông báo số 864 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
Xem chi tiết

STP - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023.

Dành cho cổ đông
26 February 2024
STP - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023.
Xem chi tiết